Tư Vấn thuế — kinh Doanh ở NgaTùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn ở Nga thuế khác nhau, hệ thống có thể được lựa chọn khi thiết lập công ty

Hỗ trợ ứng dụng của các loại khác nhau của để đạt được một thỏa thuận kinh doanh mục tiêu

Phân tích hợp đồng kinh doanh cho phù hợp với việc kinh doanh mục đích của sự giao dịch, và những quy định của pháp luật của Liên bang nga, bao gồm cả thuế, và nếu cần thiết — sẽ phát triển nghị điều chỉnh và bổ sung những điều khoản của hợp đồng đề Nghị làm thế nào để phản ánh một đặc biệt hoạt động trong kế toán để tối đa hóa, thuế. Cung cấp một thay thế mối quan hệ hợp đồng chương trình tham gia trong các giao dịch, hấp dẫn hơn từ một thuế quan điểm. Xác định khả năng sử dụng ưu đãi thuế ở đâu và khi có thể cung cấp cho toàn diện về việc sử dụng những lợi ích hỗ Trợ tiền thử nghiệm giải quyết tranh chấp thuế (bao gồm — hỗ trợ Pháp luật thuế đánh giá chuẩn bị phản đối để thuế kiểm toán và chuẩn bị phúc với quyết định của các cơ quan thuế)