Trực tuyến tính: Căn hộ thuế bán hàng ở NgaNội dung này là cấp dưới Creative Commons Chia sẻ-giấy Phép cũng Như. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tự do phân phối lại hoặc sửa đổi nội dung này dưới cùng một giấy phép điều kiện và phải thuộc tính ban đầu giả bằng cách đặt một liên kết từ trang web của mình để làm việc này. Cũng được, xin vui lòng không thay đổi bất cứ tài liệu tham khảo với ban đầu làm việc (nếu bất kỳ) chứa trong nội dung này. Sau máy tính có thể giúp bạn xác định chính xác số tiền thuế thu bán hàng của căn hộ của bạn: số tiền thuế có thể được giảm xuống nếu bán thuộc sở hữu những bất động sản hơn năm năm (hoặc ba năm trong trường hợp đặc biệt). Nếu tài sản nhiệm kỳ là ít hơn giai đoạn này, bán có thể suy ra tiền thuế của rúp. Hoặc như một sự thay thế người nộp thuế là quyền để làm giảm lượng của thuế thu nhập vào số tiền cô ấy thực sự dành cho tài sản được.

Bạn trở thành cư dân thuế sau khi ngày sống ở Nga trong năm