Thư của cuộc hẹn ở nga — từ Điển anh-ngađề nghị các sửa đổi, để trả lời các Chung uỷ ban yêu cầu, trong phần II, đoạn của nó độ phân giải mà, gian lận, trách nhiệm, các biện pháp kỷ luật và thủ tục quấy rối, bao gồm cả quấy rối tình dục, và lạm dụng quyền lực tại nơi làm việc, đề nghị sửa đổi trả lời các Chung uỷ ban yêu cầu, trong phần II, đoạn, trong giải quyết đó, một trong hai mươi II, được cấp thông qua Hợp Quản lý Hệ thống thông Tin (IMIS), là những người phản ứng thời gian trong lĩnh vực này, như với bất kỳ hệ thống có thể là chậm hơn vì những cơ sở hạ tầng mạng cho người dùng từ xa một cản trở hiệu quả và kịp thời cấp, ‐ được cấp thông qua Hợp Quản lý Hệ thống thông Tin (IMIS), là những người phản ứng thời gian trong lĩnh vực này, như với bất kỳ hệ thống có thể là chậm hơn vì những cơ sở hạ tầng mạng cho người dùng từ xa một cản trở hiệu quả và kịp thời cấp, sẽ được đưa ra không ít hơn một tháng thông báo về việc chấm dứt hay như vậy thông báo là có thể nếu không có trong quy định của họ sẽ được đưa ra không ít hơn một tháng thông báo về việc chấm dứt hay như vậy thông báo là có thể nếu không có trong quy định của họ sẽ được đưa ra không ít hơn một tháng thông báo về việc chấm dứt hay như vậy thông báo là có thể nếu không có trong quy định của họ, của một nhân viên trên thuyên chuyển từ dịch vụ chính phủ ký bởi nhân viên và bởi hoặc thay mặt cho Tổng thư Ký, và có liên quan tài liệu hỗ trợ của các điều khoản của phái đồng ý của các thành Viên nhà Nước và các nhân viên, sẽ là bằng chứng cho sự tồn tại và giá trị của phái từ dịch vụ chính phủ Tổ chức cho giai đoạn ghi trong một nhân viên trên thuyên chuyển từ dịch vụ chính phủ ký bởi nhân viên và bởi hoặc thay mặt cho Tổng thư Ký, và có liên quan hỗ trợ tài liệu của những điều khoản của phái đồng ý của các thành Viên nhà Nước và các nhân viên, sẽ là bằng chứng cho sự tồn tại và giá trị của phái từ dịch vụ chính phủ Tổ chức cho giai đoạn ghi trong một nhân viên trên thuyên chuyển từ dịch vụ chính phủ ký bởi nhân viên và bởi hoặc thay mặt cho Tổng thư Ký, và có liên quan tài liệu hỗ trợ của các điều khoản của phái đồng ý của các thành Viên nhà Nước và các nhân viên, sẽ là bằng chứng cho sự tồn tại và giá trị của phái từ dịch vụ chính phủ Tổ chức cho giai đoạn ghi trong, Đang ở trang. Tìm thấy năm câu phù hợp với cụm từ bức thư của cuộc hẹn.

Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng máy tính phù hợp, đó có thể gây ra sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn tin, và không kiểm tra.

Được cảnh báo