Thanh lý của pháp nhân — công Ty tư vấnThanh khoản của một pháp là một toàn diện và nhiều tầng thủ tục như ngoài ngưng pháp nhân, các hoạt động và việc đăng ký nhập về việc thanh của một pháp nhân vào Đơn đăng Ký của nhà Nước Pháp Nhân, các hợp lý entitys quản lý tài sản và hoàn toàn khu định cư với các chủ nợ của nó là giả định là tốt. Chỉ nhận diện và hài lòng của tất cả những chủ nợ nhu cầu (hoặc theo quy định của pháp luật phá sản của một pháp) làm việc thanh của một pháp nhân, từ pháp quan điểm hoàn thành và cho phép tránh tuyên bố từ tương lai các chủ nợ và nhà nước.

Khá các doanh nhân thường và luật sư không hoàn toàn nhận ra tầm quan trọng của những hành động nào trong quá trình thanh lý.

Chính thức hoàn thành việc thanh của một pháp nhân được làm ở góc-đá, trong khi có thể hậu quả là, không biết cũng không suy nghĩ, và thậm chí còn giấu

Thanh khoản của một pháp nhân trong một tổ chức thường kết quả trong giảm chi phí quản lý hóa và cải tiến của doanh nghiệp minh bạch