Yêu cầu luật sư một câu hỏi Moscow thanh hiệp»A-Lex Tư vấn»

Nó không phải là không phổ biến mà trong bất kỳ vấn đề pháp lý cần phải yêu cầu một luật sư sơ bộ câu hỏi để quyết định liệu ông có cần một tư vấn và một người trong cuộc họp, những loại tài liệu ông nên có lúc ban đầu tư vấn và cũng để có được câu trả lời các câu hỏi đơn giản. Rất nhiều người dân không dám đến thăm một luật sư, bởi vì họ nhầm lẫn tin rằng họ nên trả tiền cho anh mọi lời. Trong thực tế, người ta có thể