Nga RUS: Công khai thuế thay đổi cho báo cáo trong Microsoft ĐộngNhững tính thuế vận chuyển logic nên xem xét những khấu trừ thuế tiền cho mỗi tài sản cố định nơi nó được áp dụng

Đây là một NHANH XUẤT bản bài báo tạo ra trực tiếp từ bên trong tâm hỗ trợ của Microsoft

Thông tin ở đây trong khi cung cấp-là để đáp ứng với các vấn đề nảy sinh. Như là một kết quả của tốc độ trong làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể có lỗi và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không báo trước. Xem