Làm thế nào để Đưa ra yêu CầuGửi quản lý và Nhóm Cá nhân tai Nạn và bảo Hiểm y Tế, cũng như Tự yêu cầu bảo Hiểm qua sáng tạo của chúng tôi ứng dụng — Chubb điện thoại Di động hỗ Trợ

Sau đây có thể được truy cập từ lòng bàn tay của bạn: Tải điện thoại Di động Chubb ứng dụng hỗ Trợ từ Táo đá, Cửa hàng, và đăng ký của chính sách sau khi lắp đặt

Chubb Pha trung Tâm cho phép của chúng tôi môi giới đối tác và bảo hiểm để khiếu nại trực tuyến, cũng như theo dõi sự tiến bộ của một yêu cầu ở một cách nhanh chóng