HM Đất VấnCác kỹ thuật số chấp vụ Ký chấp hành động là kỷ niệm đầu tiên của nó năm kể từ ngày đầu tiên kỹ thuật số chấp đã được ký

Dữ liệu này cung cấp thông tin về số lượng và các ứng dụng mà HM Đất Liên hoàn thành vào tháng

Cuối tháng này, chúng tôi sẽ công bố dữ liệu về số các yêu cầu thông tin (trưng dụng) chúng tôi nâng cao cho các ứng dụng từ hàng đầu của chúng tôi năm trăm khách hàng