Đăng ký của ly hôn trong Dân số Hệ thống thông Tin — Bộ Ngoại GiaoLy hôn cấp trong khu vực EU sau một Tháng ba năm được công nhận như vậy ở phần Lan cung cấp rằng họ có kèm theo một giấy chứng nhận phù hợp với EU quy định.

Thông báo chứng chỉ có thể được gửi đến Địa phương Phòng đăng Ký hoặc đưa đến một nhiệm vụ của phần Lan.

Nếu cần thiết, tài liệu này được dịch sang tiếng thụy điển hay tiếng anh

Ly hôn cấp trước một Tháng ba năm và ly hôn đó đã được cấp bên ngoài EU phải được xác nhận bởi các Helsinki Tòa phúc Thẩm