Đặc thù của việc mua lại các quyền sở hữu với các đối tượng của dở dang xây dựngDo để nhanh chóng phát triển của thị trường bất động sản, đó là quan sát cho đến gần đây, và kết nối với hiện tại cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của thị trường này, các vấn đề nảy sinh liên quan đến các đối tượng của xây dựng chưa hoàn thành được, rất khẩn cấp

Mục đích của việc này là để phân tích các dân sự, vấn đề trong việc mua lại và đăng ký quyền sở hữu mới của bất động sản, như một đối tượng của xây dựng chưa hoàn thành, và ứng dụng của nó, cũng như những lý do cho sự đề nghị Nhằm nâng cao quy định của pháp luật của cơ sở như vậy

chưa hoàn thành xây dựng khách sạn ngay, các đối tượng của chia sẻ xây dựng đầu tư thông số kết giao dịch