Chấm dứt của các công ty Niwatec Thể — TRẢ đường Ống thiết BịNiwatec Thể không còn hoạt động của nó

Chúng tôi Strasbourg Thể công Ty

KG giả định tất cả các hợp đồng hiện tại, quyền và bổn phận của các thanh lý NIWATEC Thể theo cách của phổ kế. Người quản lý và tất cả nhân viên sẽ tiếp tục như những người liên lạc dưới biết số điện thoại và địa chỉ email. Vì vậy, chúng tôi trải nghiệm và thẩm quyền tiếp tục phục vụ như là cơ sở cho thành công và hiệu quả hợp tác với bạn