Các khoản vay để NgaCon nợ đã ký thỏa thuận cho vay cho đến năm, có thể gây ra vấn đề với các ngân hàng lựa chọn để chuyển giao quyền để yêu cầu của họ đòi nợ

Nếu bạn có thấu chi (từ tiếng anh

Thấu chi -«trong kế hoạch) — một chương trình đặc biệt của ngắn hạn vay đó là chấp nhận được, miễn là các người vay (cá nhân hoặc pháp) có riêng của mình, tài khoản ngân hàng.

Ý nghĩa của các phép thấu chi đó, loại bỏ hoặc chuyển sang bất kỳ tiền, người vay, theo một hợp đồng với các chủ nợ